Vrienden van de Emmaschool

De Vrienden van de Emmaschool ondersteunen activiteiten op het Kindcentrum, die niet door de overheid gefinancierd worden.

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Vrienden van de Emmaschool beschrijft als doel:
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Emmaschool te Assen, met uitzondering van die terreinen waarin de reguliere financiering van de overheid voorziet danwel behoort te voorzien, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle haar ten dienste staande middelen.”

De stichting Vrienden van de Emmaschool is opgericht op 21 juli 1999 bij meester Jan Foppo Hendrik de Jong Posthumus, notaris ter standplaats Assen en oud-leerling van de Emmaschool te Assen.

Uitgangspunten

In het licht van zijn doelstelling hanteert de Stichting Vrienden van de Emmaschool als leidraad de uitgangspunten voor verantwoorde sponsoring van het Ministerie van Onderwijs.

·         sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de Emmaschool. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

·         sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

·         sponsoring mag niet de inhoud of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school stelt. Het primaire proces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De Emmaschool wil graag naar eigen inzicht en met een eigen visie investeren in kwaliteit. Het budget van het Ministerie laat dit echter in onvoldoende mate toe. Middels extra financiële middelen van de stichting kan er worden geïnvesteerd in onderwijsondersteunende activiteiten en uitgaven.Daarom financiert de Stichting geen leermethoden, lesmaterialen, verbouwingen en dergelijke. Dit gebeurt uit het budget van het Ministerie.Wel worden activiteiten of aanschaf van zaken gefinancierd, die een extra kwaliteitsimpuls zijn voor het onderwijs van de kinderen van de Emmaschool.

Werkwijze

Elk schooljaar maakt het team van de Emmaschool een wensenlijst. Ouders en leerlingen kunnen gevraagd of ongevraagd suggesties doen aan de directie voor plaatsing op die wensenlijst. De directie legt deze wensenlijst (met kostenraming) voor aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Emmaschool. Ook een incidenteel verzoek kan door de directie worden ingediend. Afhankelijk van de beschikbare of nog te verwerven financiële middelen (en passend binnen de doelstelling en uitgangspunten) probeert de Stichting Vrienden van de Emmaschool zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan.

Sponsoring/Schenking

Voor sponsoring doet de Stichting Vrienden van de Emmaschool allereerst een beroep op het bedrijfsleven. In eerste instantie zijn dat ouders van onze school met een eigen bedrijf, maar daarnaast alle overige bedrijven die onze school een warm hart toe dragen. Deze sponsoren krijgen een advertentie in de sponsorbalk van het GeePeetje, een naamsaanduiding op de website van de Emmaschool of bij andere uitingen. Tevens bestaat er de mogelijkheid van eenmalige donaties in geld, materiaal of diensten.

Ouders/verzorgers/familie en verwanten kunnen ook jaarlijks of incidenteel een schenking doen. De afgelopen jaren hebben we dat tot groot genoegen meermalen mogen ervaren! Ook uw schenking zullen we waarderen als een uiting van het toedragen van een warm hart aan de Emmaschool en opvatten dat u het ook belangrijk vindt dat er leuke activiteiten worden georganiseerd of zaken worden aangeschaft die een extra kwaliteitsimpuls zijn aan het onderwijs voor de kinderen van de Emmaschool.

Het “Sponsorplan Emmaschool” van 8 juli 1999 heeft krachtens de wet instemming gekregen van de Medezeggenschapsraad. Daarmee hoeft niet elk individueel geval van sponsoring meer aan de orde te komen in de MR. Op die wijze is er zicht op continuïteit van financiering van activiteiten geboden en is er draagvlak voor sponsoractiviteiten gekomen bij alle bij de school betrokkenen.

Het is nuttig onderscheid te maken tussen sponsoring en schenking.
Bij schenking worden geld, goederen of diensten beschikbaar gesteld zonder dat er een tegenprestatie wordt verlangd.
Bij sponsoring is daarvan wel sprake. Er ontstaat een overeenkomst tussen de sponsor en de Stichting Vrienden van de Emmaschool (als rechtspersoon). Deze zal eenvoudig en zakelijk van opzet zijn. Er staat bijvoorbeeld in welk bedrag of diens beschikbaar wordt gesteld, evt. voor welke periode en wat de tegenprestatie is van de school.
Dit laatste zal meestal een `commerciële communicatiemogelijkheid` zijn, zoals in ons geval bijvoorbeeld een advertentie op het GeePeetje, de website of de lichtkrant.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

·         Linata Rutgers

·         Johan Hofstra, penningmeester

·         Jelle Vanderveen

·         Rene Schoenmakers

·         Judit Stijnis

Heeft u belangstelling zich als bestuurslid in te zetten voor onze stichting neem dan contact op met een van de bestuursleden.

De Stichting Vrienden van de Emmaschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 04059253.
In de statuten is o.a. bepaald dat één van de bestuursleden wordt voorgedragen vanuit en zitting heeft in de Medezeggenschapsraad van de Emmaschool. Op dit moment is dat Aly Kuipers tevens is zij lid van het team van de school. De directeur van de Emmaschool kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Contact

Voor vragen over mogelijkheden van sponsoring of schenking kunt u contact opnemen met een van de Vrienden.
Voor contact met de bank kunt u uiteraard gebruik maken van ons bankrekeningnr. NL42 ABNA 0597 63234 t.n.v. Stichting Vrienden van de Emmaschool, Assen

Gerealiseerde wensen

Dankzij de donaties van de Stichting Vrienden van de Emmaschool zijn o.a. de volgende activiteiten en aanschaffingen mogelijk gemaakt:

·         Geluidsinstallatie voor het Emmatheater en andere activiteiten (i.s.m OR)

·         Digitale camera

·         Klimrek

·         Rolgordijnen meerdere lokalen

·         Bijzondere evenementen

·         Reizen en excursies

·         Kunstwerk gevel van de school

·         Speelmaterialen

·         Diversie excursies, waaronder Herinneringscentrum Kamp Westerbork (jaarlijks)

·         Projectkrant Culturele commissie

·         Filmbezoeken met lespakketten