Geschiedenis

De Emmaschool is gebouwd als “school 1” in 1929. Het werd de tweede opleidingsschool van Assen. Een opleidingsschool beschikte over een zevende klas, speciaal bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een goede aansluiting op de HBS of het gymnasium. Vanaf 1946 wordt eerst het zevende leerjaar en nog later de term opleidingsschool afgeschaft. De Emmaschool krijgt pas haar naam in de jaren vijftig. Eerst heet het in de volksmond “Emmastraatschool”, later officieel “Emmaschool”.

 

De eerste directeur van “school 1” werd de heer Tolsma. In zijn toespraak bij de opening van de school geeft deze hoog op over de prachtige omgeving waarin de school is gebouwd en vraagt zich af of er in Nederland een school te vinden zou zijn die deze school met haar omgeving evenaart of overtreft.
 

Tijdens de oorlogsjaren gaan de lessen in de school eerst nog een tijd gewoon door, zij het dan dat er in de zevende klas verplicht het vak Duits op de agenda komt en dat in 1942 de leerlingen van de school in het Asserbos eikels, kastanjes en beukennootjes moeten zoeken t.b.v. de voedselvoorziening. Vanaf 1943 wordt een deel van de school gevorderd door de Duitsers en worden de lessen gegeven in school 2 en nog later in huiskamers van ouders en leerkrachten.
 

Het prachtige gebouw van de architect Jansen van Galen is sinds 1929 diverse keren verbouwd. De eerste verbouwing was in 1980 en betrof een gemeenschapsruimte. Daartoe werd de hal vergroot met anderhalf lokaal erbij. De andere helft van het overgebleven lokaal werd teamkamer. In 1984 volgde een tweede verbouwing. In het kader van de “basisschool” was er een speellokaal nodig. Weer werd een lokaal opgeofferd. (Het laatste lokaal aan het einde van de korte gang). Op dat moment waren er nog slechts 120 leerlingen, zodat er wel een lokaal gemist kon worden.
 

Het leerlingental zou nog dalen tot 88. Reden voor de gemeenteraad om de school op te willen heffen. Gelukkig kon de toenmalige medezeggenschapsraad, dankzij een zeer gunstige prognose van Folkert van der Meer, de gemeenteraad overtuigen de Emmaschool nog een kans te geven. Dat de prognose uitkwam is sindsdien wel gebleken. Inmiddels telt de school ruim 300 leerlingen.

In 1995 volgt er een grote verbouwing. De lokalen van de onderbouw worden groter, er komt een nieuwe aanbouw, waarin een bibliotheek en een directiekamer worden gebouwd. De teamkamer komt in de voormalige directiekamer en het oorspronkelijke lokaal wordt hersteld. De volgende verbouwing betreft de Zonnebloem. Door de groei van de school is ook de voormalige kleuterschool in gebruik genomen. Dan volgt in 2004 de tijdelijke verhuizing naar een ander gebouw, zodat de verrotte vloeren kunnen worden hersteld. De laatste verbouwing is momenteel afgerond. Er zijn 2 nieuwe lokalen aan de zuidzijde van de school bijgebouwd en boven deze lokalen is er een grote teamkamer gerealiseerd.
 

Ook op onderwijskundig gebied is er de afgelopen jaren het nodige veranderd. Alhoewel er op de Emmaschool klassikaal werd en wordt gewerkt, kwam er meer aandacht voor het individuele kind, werd er tijd besteed aan de uitbreiding van het “zelfstandig werken”, werden nieuwe methodes ingevoerd en zaten leerlingen in groepjes en niet meer in rijen zoals vroeger. Nog steeds staat kennisoverdracht hoog in het vaandel van de Emmaschool, maar ook sociale en creatieve vaardigheden worden gestimuleerd.

Over de geschiedenis van onze school is in 2004 een prachtig boek verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Dit boek is helaas uitverkocht.
 

De Emmaschool heeft haar naam verbonden aan Emma van Waldeck-Pyrmont. Als regentes nam zij het koninklijk gezag waar; eerst enkele dagen voor de dood voor haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de Koningin.