Hoogbegaafdheid

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Emmaschool hanteert het Sidi-protocol om te signaleren of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen. Een leerkracht uit het team is opgeleid als coordinator Hoogbegaafdheid. Zij coördineert het Sidi-protocol en het levelwerk, dat in de groep, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, wordt uitgevoerd. Elke week hebben de kinderen een evaluatiemoment met de levelwerkbegeleider.

 

Extra uitdaging met Levelwerk en Levelspel

Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben ‘Levelwerk’ en ‘Levelspel (groep 1/2)’ aangeboden. Dit is een leerlijn voor intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Er wordt gestreefd naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn voor rekenen en Nederlands en een aanvullende verrijkingslijn.

 

Uitdaging in bovenschoolse plusklas

Plateau Openbaar Onderwijs Assen organiseert een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de Emmaschool om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De bovenschoolse plusklas wordt georganiseerd door een werkgroep. Als kinderen die aan de criteria voor de plusklas voldoen, worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt les op een van de Plateau-scholen of op het Dr. Nassau College Quintus. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’.