Verlof

 

Bij bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof aan te vragen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke familiegebeurtenis, maar ook bij een overlijden. Verlof kan aangevraagd worden door bijgevoegd formulier in te vullen.

Leerlingen zijn vanaf de dag dat ze vijf jaar zijn geworden leerplichtig. Als de leerplichtwet van toepassing is, kunt u in geval van bijzondere omstandigheden ('gewichtige redenen') verlof aanvragen bij de directie. Deze gewichtige reden kunt u vinden op het formulier. Ongeoorloofd verzuim leidt tot een melding bij de leerplichtambtenaar en kan aanleiding zijn voor een proces-verbaal.

Belangrijk is dat verlof ruim van te voren (8 weken) moet worden aangevraagd.